Cơ cấu tổ chức, quản lý công ty cổ phần

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

Cơ cấu tổ chức, quản lý công ty cổ phần thể hiện tính phức tạp nhất trong số cơ cấu tổ chức, quản lý các loại hình doanh nghiệp.

Vì vậy, để quản lý và kiểm soát tốt hơn hoạt động của công ty cổ phần, chúng ta cần có cái nhìn khái quát về cơ cấu tổ chức, quản lý của mô hình doanh nghiệp này.

Cơ cấu tổ chức, quản lý công ty cổ phần bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Nếu công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc cổ đông là tổ chức chiếm trên 50% tổng số cổ phần của công ty thì phải có Ban kiểm soát. Trong đó:

  • Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định và thông qua những vấn đề quan trọng của công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường, ít nhất 1 năm 1 lần, và phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
  • Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty cổ phần, có quyền nhân danh công ty quyết định những vấn đề quan trọng không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông của công ty. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty.
  • Giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm một trong số các thành viên của Hội đồng quản trị. Giám đốc hoặc tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của công ty.

Để biết thêm chi tiết về cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần, đồng thời được tư vấn cụ thể về cơ cấu, hoạt động, tổ chức của công ty cổ phần hãy liên hệ với VTV Law. chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn.

Hãy để chúng tôi đem  thành công đến gần bạn hơn !

VTV Law có thể  hỗ trợ giúp khách hàng sau thành lập một số vấn đề như:

  • Tư vấn giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại.
  • Tư vấn hoạt động đăng ký website điện tử;
  • Tư vấn đăng kí bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu.

Đường dây nóng tư vấn :0943 523 788  (Ms. Hảo) 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM