0978 038 722

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cuộc họp của các cổ đông trong công ty cổ phần (thường diễn ra 01 năm 1 lần hoặc bất thường) để tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh, biểu quyết về chiến lược và kế hoạch hoạt động trong tương lai, giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến đường lối phát triển hoặc bầu lại Chủ tịch hội đồng quản trị khi chủ tịch cũ đã hết nhiệm kỳ.

Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại điều 136 luật doanh nghiệp năm 2014 như sau:

– Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần

– Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường

– Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 

– Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng.(kể từ ngày kết thúc năm tài chính). Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

– Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

+ Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty

+  Báo cáo tài chính hằng năm

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên

+ Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

  • Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

– Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông cụ thể các trường hợp sau:

+ Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty

+ Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

+ Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông

+ Theo yêu cầu của Ban kiểm soát

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

– Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông hoặc của Ban kiểm soát. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.  Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

– Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 136 luật Doanh nghiệp năm 2014. Trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

Hãy liên hệ với VTVLaw để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn miễn phí : 0978 038 722  (Ms. Hảo)

Trong nhiều năm qua VTVLaw đã tư vấn, thực hiện thành công cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vũng Tàu,…..

Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp FDI vào các khu công nghiệp toàn quốc

Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.

Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiệp trong nước

Những dịch vụ hỗ trợ của VTVLaw trợ giúp doanh nghiệp sau khi thực hiện:

Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.

Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.

Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.

Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.

Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM