0978 038 722

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, nhân danh công ty để đưa ra các quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty và các quyền và nghĩa vụ này không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Chỉ công ty cổ phần mới có Hội đồng quản trị, đại hội cổ đông là cơ quan có quyết định cao nhất trong công ty, tiếp theo mới đến Hội đồng quản trị. Vậy khi nào thì tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông? Khi nào họp Hội đồng quản trị? Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành ra sao?

Cuộc họp Hội đồng quản trị được quy định chi tiết tại điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2014 cụ thể như sau:

– Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Hội đồng quản trị họp tại trụ sở chính của công ty hoặc ở nơi khác.

– Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần

– Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:

+ Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập

+ Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác

+ Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị

+ Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

 Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Hãy liên hệ với VTVLaw để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn miễn phí : 0978 038 722  (Ms. Hảo)

Trong nhiều năm qua VTVLaw đã tư vấn, thực hiện thành công cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vũng Tàu,…..

Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp FDI vào các khu công nghiệp toàn quốc

Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.

Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiệp trong nước

Những dịch vụ hỗ trợ của VTVLaw trợ giúp doanh nghiệp sau khi thực hiện

Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.

Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.

Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.

Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.

Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM