0978 038 722

Category Archives: Thành lập mới

Lợi ích khi doanh nghiệp không phải ghi ngành nghề trong Giấy chứng nhận?

Lợi ích khi doanh nghiệp không phải ghi ngành nghề trong Giấy chứng nhận? Một trong những bước cải cách “đột phá” đối với môi trường kinh doanh của Luật doanh nghiệp 2014 đó là quy định bỏ nội dung về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khi không […]

Read More

Cử người đại diện theo ủy quyền

Việc cử người đại diện theo ủy quyền được thực hiện như thế nào? Người đại diện theo pháp luật được hiểu là những cá nhân thay doanh nghiệp thực hiện các giao dịch cũng như những quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch đó. Trong nhiều trường hợp, người đại diện […]

Read More

Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Trong công ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được coi là cơ quan đại diện quyền lực của những người góp vốn. Có thể thấy, ĐHĐCĐ có thẩm quyền đối với hầu hết các quyết định quan trọng của công ty. Theo Luật doanh […]

Read More

Thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội

Thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội, công ty cổ phần được thành lập bởi tối thiểu 3 cổ đông tham gia bỏ vốn và đăng ký hoạt động. Công ty cổ phần thường được dùng cho những doanh nghiệp đòi hỏi quy mô vốn lớn cũng như có cơ cấu tổ chức […]

Read More

Điều lệ công ty

Điều lệ công ty. Bản điều lệ là những tài liệu cần có trong bộ hồ sơ đề nghị đăng ký doanh nghiệp của bất cứ loại hình doanh nghiệp nào. Quy định về điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 có nhiều điểm mới so với Luật doanh nghiệp 2005. Khi đăng […]

Read More

Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Dựa vào mục đích kinh doanh, chủ sở hữu có thể lựa chọn thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Quy định về việc thành lập hai loại hình này được ghi tại Luật doanh nghiệp 2014. Để có thể đưa ra quyết định […]

Read More

Hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

Hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Sau khi đưa ra quyết định thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện, chủ sở hữu bắt đầu tiến hành thành lập. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký là bước đầu tiên của quá trình này. Theo Luật doanh nghiệp 2014, có rất […]

Read More

Thay đổi trụ sở chính của công ty

Thay đổi trụ sở chính của công ty. Trụ sở chính của doanh nghiệp là nơi doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh, các giao dịch đối với khách hàng, đối tác. Theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP, luật nhà ở và các văn bản hướng dẫn luật nhà ở, khi chuyển trụ sở chính, […]

Read More

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ghi nhận những thông tin về đăng ký thành lập cho một doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp luôn được coi là bước đầu tiên trong quá trình khởi đầu của bất cứ doanh nghiệp nào. Giấy chứng nhận là văn bản tạo nên cơ sở […]

Read More

Đăng ký tăng vốn điều lệ

Đăng ký tăng vốn điều lệ là nhu cầu thiết yếu của rất nhiều công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh. Vốn điều lệ là số vốn mà các thành viên/cổ đông đóng góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi nhận trong điều lệ. Công ty […]

Read More