0978 038 722

Category Archives: Thành lập mới

Đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo trình tự nào?

Đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo trình tự nào? Trước khi nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu cần nắm vững trình tự, thủ tục đăng ký thành lập. Bước đầu tiên đối với bất kì quá trình thành lập doanh nghiệp nào, đó là trình hồ sơ […]

Read More

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần .  Công ty cổ phần mang những đặc điểm đặc trưng của công ty đối vốn. Công ty cổ phần là doanh nghiệp,trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Cổ đông công ty cổ phần có thể là […]

Read More

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời giạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2005 và NĐ 43/2010/NĐ-CP, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Theo Luật doanh nghiệp 2014, thời hạn cấp […]

Read More

Nhược điểm của công ty cổ phần

Nhược điểm của công ty cổ phần. Là một thể chế kinh doanh, công ty cổ phần tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Bên cạnh lợi thế về quy mô hoạt động và khả năng kinh doanh, công ty cổ phần tồn tại nhiều nhược điểm nhất định. […]

Read More

Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp. Trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, các chủ sở hữu thường ký với nhau một số hợp đồng. Những văn bản này thường là hợp đồng ủy quyền, hợp đồng thuê trụ sở… Nhằm phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, […]

Read More

Lợi ích khi doanh nghiệp không phải ghi ngành nghề trong Giấy chứng nhận?

Lợi ích khi doanh nghiệp không phải ghi ngành nghề trong Giấy chứng nhận? Một trong những bước cải cách “đột phá” đối với môi trường kinh doanh của Luật doanh nghiệp 2014 đó là quy định bỏ nội dung về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khi không […]

Read More

Cử người đại diện theo ủy quyền

Việc cử người đại diện theo ủy quyền được thực hiện như thế nào? Người đại diện theo pháp luật được hiểu là những cá nhân thay doanh nghiệp thực hiện các giao dịch cũng như những quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch đó. Trong nhiều trường hợp, người đại diện […]

Read More

Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Trong công ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được coi là cơ quan đại diện quyền lực của những người góp vốn. Có thể thấy, ĐHĐCĐ có thẩm quyền đối với hầu hết các quyết định quan trọng của công ty. Theo Luật doanh […]

Read More

Thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội

Thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội, công ty cổ phần được thành lập bởi tối thiểu 3 cổ đông tham gia bỏ vốn và đăng ký hoạt động. Công ty cổ phần thường được dùng cho những doanh nghiệp đòi hỏi quy mô vốn lớn cũng như có cơ cấu tổ chức […]

Read More

Điều lệ công ty

Điều lệ công ty. Bản điều lệ là những tài liệu cần có trong bộ hồ sơ đề nghị đăng ký doanh nghiệp của bất cứ loại hình doanh nghiệp nào. Quy định về điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 có nhiều điểm mới so với Luật doanh nghiệp 2005. Khi đăng […]

Read More