0978 038 722

Category Archives: Điều chỉnh dự án đầu tư

Cử người đại diện theo ủy quyền

Việc cử người đại diện theo ủy quyền được thực hiện như thế nào? Người đại diện theo pháp luật được hiểu là những cá nhân thay doanh nghiệp thực hiện các giao dịch cũng như những quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch đó. Trong nhiều trường hợp, người đại diện […]

Read More

Điều kiện để trở thành người đại diện theo ủy quyền?

Điều kiện để trở thành người đại diện theo ủy quyền? Người đại diện theo ủy quyền được hiểu là những cá nhân thay mặt cho người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch. Tuy nhiên, không phải cá nhân nào […]

Read More

Các loại tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Các loại tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp. Hầu hết các tổ chức là pháp nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều có quyền góp vốn bằng tài sản tại doanh nghiệp. Căn cứ vào tại Luật doanh nghiệp 2014, các loại tài sản góp vốn có thể là: Đồng […]

Read More

Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm gì?

Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm gì? Quy định dành cho người đại diện theo pháp luật được ghi cụ thể tại Luật doanh nghiệp 2014. Theo đó, có những trách nhiệm mà người này buộc phải thực hiện. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp không ngừng phải kí kết hợp […]

Read More

Chia doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp là hình thức  chia các cổ đông, thành viên và tài sản của công ty để thành lập công ty mới. Có nhiều lí do khiến cho doanh nghiệp muốn chia công ty mình. Thông thường, thành viên/cổ đông luôn có một số luôn có số vốn góp hoặc cổ phần nhất định […]

Read More

Báo cáo hoạt động kinh doanh với cơ quan đăng ký

Báo cáo hoạt động kinh doanh với cơ quan đăng ký. Luật doanh nghiệp 2014 quy định điều kiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) là cần xác định doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở trong 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh […]

Read More

Chuyển nhượng vốn chủ sở hữu công ty TNHH MTV

Chuyển nhượng vốn chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên. Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, công ty TNHH 1 thành viên việc chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cơ chế “đóng”, hạn […]

Read More

Khi doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật

Khi doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật. Khác với Luật doanh nghiệp 2005, Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 cho phép doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Cụ thể, tại k2 Điều 13 về Người đại diện theo pháp […]

Read More

Người đại diện theo pháp luật phải làm gì khi muốn ủy quyền?

Người đại diện theo pháp luật phải làm gì khi muốn ủy quyền? Vai trò của người đại diện theo pháp luật là vô cùng quan trọng trong bất cứ doanh nghiệp nào. Khi không thực hiện được chức năng của mình, người đại diện theo pháp luật phải làm thế nào? Luật doanh nghiệp […]

Read More

Giải thể công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân

Giải thể công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân là hoạt động ngừng kinh doanh, chấm dứt tư cách pháp nhân của một doanh. Nhiều công ty khi có hoạt động không hiệu quả hoặc rơi vào một trong số các trường hợp mà pháp luật quy định thì sẽ phải làm thủ […]

Read More