0978 038 722

Category Archives: Tạm ngừng-Chấm dứt dự án

Cán bộ công chức có được góp vốn, mua cổ phần hay không?

Cán bộ công chức có được góp vốn, mua cổ phần hay không? Thông thường, các tổ chức, cá nhân đều có quyền góp vốn và mua cổ phần tại Việt Nam. Đối với đối tượng đặc biệt như cán bộ, công chức, luật pháp quy định như thế nào? Cán bộ, công chức được […]

Read More

Thủ tục chia công ty

Chia công ty là hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng […]

Read More

Quyền đối với vốn góp của thành viên trong công ty TNHH

Quyền đối với vốn góp của thành viên trong công ty TNHH. Quyền của thành viên luôn là vấn  được các thành viên công ty quan tâm đầu tiên khi tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH. Hiểu được quyền đối với vốn góp của mình, một thành viên công ty sẽ có […]

Read More

Mua bán doanh nghiệp

Mua bán doanh nghiệp được thực hiện như thế nào? Quyền bán doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp tư nhân được quy định tại Điều 187 Luật doanh nghiệp. Khả năng này của chủ doanh nghiệp xuất phát từ quyền của doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp 2014 cho phép doanh nghiệp tự chủ kinh doanh […]

Read More

Quyền của thành viên sở hữu vốn trong công ty TNHH

Quyền của thành viên sở hữu vốn trong công ty TNHH. Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, các thành viên đều được hưởng những quyền lợi cơ bản đối với vốn góp của mình. Ngoài ra, có một số hoặc một nhóm thành viên được hưởng nhiều hơn những quyền trên. Những người […]

Read More

Mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên

Mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên. Theo Luật doanh nghiệp 2014, yêu cầu mua lại phần vốn góp là một quyền của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. Mua lại vốn góp là sự kiện thường xuyên diễn ra trong một công ty […]

Read More

quy định về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân

Bất cập trong quy định về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân. Luật doanh nghiệp 2014 quy định các phương thức chuyển đổi doanh nghiệp. Tuy nhiên, Luật chưa cho phép doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty cổ phần. Căn cứ tại Điều 199, doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi […]

Read More

Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người thay mặt doạnh nghiệp thực hiện các giao dịch. Khi thực hiện giao dịch, doanh nghiệp bị ràng buộc bởi các quyền và nghĩa vụ phát sinh. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp còn tham gia tranh tụng tại Tòa án/Trọng tài để giải quyết […]

Read More

Cử người đại diện theo ủy quyền

Việc cử người đại diện theo ủy quyền được thực hiện như thế nào? Người đại diện theo pháp luật được hiểu là những cá nhân thay doanh nghiệp thực hiện các giao dịch cũng như những quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch đó. Trong nhiều trường hợp, người đại diện […]

Read More

Vốn góp được xử lý như thế nào trong trường hợp đặc biệt?

Vốn góp được xử lý như thế nào trong trường hợp đặc biệt? Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên luôn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp. Trong một số sự kiện đặc […]

Read More