0978 038 722

Category Archives: Tạm ngừng-Chấm dứt dự án

Điều kiện chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 TV

Điều kiện chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Đối với vốn góp của mình, thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể chuyển nhượng. Thành viên công ty có thể chuyển nhượng vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không […]

Read More

Tặng cho vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tặng cho vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên. Tặng cho vốn góp là quyền của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên. Việc tặng cho được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Luật doanh nghiệp 2014 quy định thành […]

Read More

Điều kiện để trở thành người đại diện theo ủy quyền?

Điều kiện để trở thành người đại diện theo ủy quyền? Người đại diện theo ủy quyền được hiểu là những cá nhân thay mặt cho người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch. Tuy nhiên, không phải cá nhân nào […]

Read More

Quyền của Hội đồng thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quyền của Hội đồng thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên. Là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, Hội đồng thành viên có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo luật định. Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên trong công ty. Quyền […]

Read More

Các loại tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Các loại tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp. Hầu hết các tổ chức là pháp nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều có quyền góp vốn bằng tài sản tại doanh nghiệp. Căn cứ vào tại Luật doanh nghiệp 2014, các loại tài sản góp vốn có thể là: Đồng […]

Read More

Quyền của chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên

Quyền của chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên. Đứng đầu cơ quan quyết định cao nhất công ty TNHH hai thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên có những quyền và nghĩa vụ hết sức đặc trưng. Sau khi được bầu, một thành viên công ty chính thức […]

Read More

Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm gì?

Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm gì? Quy định dành cho người đại diện theo pháp luật được ghi cụ thể tại Luật doanh nghiệp 2014. Theo đó, có những trách nhiệm mà người này buộc phải thực hiện. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp không ngừng phải kí kết hợp […]

Read More

Chia doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp là hình thức  chia các cổ đông, thành viên và tài sản của công ty để thành lập công ty mới. Có nhiều lí do khiến cho doanh nghiệp muốn chia công ty mình. Thông thường, thành viên/cổ đông luôn có một số luôn có số vốn góp hoặc cổ phần nhất định […]

Read More

Danh sách thành viên, cổ đông

Danh sách thành viên, cổ đông. Trong bất cứ hồ sơ đăng ký loại hình doanh nghiệp nào, danh sách thành viên, cổ đông là tài liệu cần phải có. Trước khi lập bản danh sách để trình lên cơ quan đăng ký, chủ sở hữu phải chú ý những gì? Luật doanh nghiệp 2014 […]

Read More

Thay đổi trụ sở chính của công ty

Thay đổi trụ sở chính của công ty. Trụ sở chính của doanh nghiệp là nơi doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh, các giao dịch đối với khách hàng, đối tác. Theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP, luật nhà ở và các văn bản hướng dẫn luật nhà ở, khi chuyển trụ sở chính, […]

Read More