0978 038 722

Category Archives: Thành lập dự án mới

Thủ tục chia công ty

Chia công ty là hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng […]

Read More

Mua bán doanh nghiệp

Mua bán doanh nghiệp được thực hiện như thế nào? Quyền bán doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp tư nhân được quy định tại Điều 187 Luật doanh nghiệp. Khả năng này của chủ doanh nghiệp xuất phát từ quyền của doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp 2014 cho phép doanh nghiệp tự chủ kinh doanh […]

Read More

Quyền của cổ đông đối với mỗi loại cổ phần

Quyền của cổ đông đối với mỗi loại cổ phần. Mỗi cổ đông của công ty cổ phần đều được hưởng những quyền nhất định đối với phạm vi số vốn của mình. Bài dưới đây phân tích các quyền đó và loại trừ những trường hợp cổ đông chưa thanh toán hoặc thanh toán […]

Read More

Tỉ lệ dự họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tỉ lệ dự họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trong công ty cổ phần, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường xuyên được tổ chức nhằm thông qua định hướng phát triển cũng như các quyết định quan trọng khác của công ty. Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có […]

Read More

Trái phiếu trong công ty cổ phần

Trái phiếu trong công ty cổ phần. Chúng ta đã quen với những quy định về cổ phần trong công ty cổ phần. Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến trái phiếu. Theo cách hiểu thông thường, trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở […]

Read More

Ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông

Ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần. Trong công ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có quyền lực cao nhất. Trong ĐHĐCĐ, các cổ đông có thể ủy quyền cho người khác thực hiện những quyền và nghĩa vụ của mình. Việc ủy […]

Read More

Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người thay mặt doạnh nghiệp thực hiện các giao dịch. Khi thực hiện giao dịch, doanh nghiệp bị ràng buộc bởi các quyền và nghĩa vụ phát sinh. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp còn tham gia tranh tụng tại Tòa án/Trọng tài để giải quyết […]

Read More

Cử người đại diện theo ủy quyền

Việc cử người đại diện theo ủy quyền được thực hiện như thế nào? Người đại diện theo pháp luật được hiểu là những cá nhân thay doanh nghiệp thực hiện các giao dịch cũng như những quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch đó. Trong nhiều trường hợp, người đại diện […]

Read More

Cổ tức trong công ty cổ phần

Cổ tức trong công ty cổ phần. Khi nhắc đến công ty cổ phần, bất cứ là cổ đông hay người có ý định đầu tư vào công ty cũng đều quan tâm đến cổ tức. Chế định về cổ tức được ghi tại Luật doanh nghiệp 2014. Căn cứ theo pháp luật hiện hành, […]

Read More

Điều kiện để trở thành người đại diện theo ủy quyền?

Điều kiện để trở thành người đại diện theo ủy quyền? Người đại diện theo ủy quyền được hiểu là những cá nhân thay mặt cho người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch. Tuy nhiên, không phải cá nhân nào […]

Read More