0978 038 722

GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp luôn muốn bản thân mình phát triển hơn, mở rộng hơn. Tuy nhiên, trong 1 vài trường hợp các doanh nghiệp muốn thu nhỏ quy mô, thành viên/cổ đông công ty muốn rút vốn,…. . Trong trường hợp này lựa chọn đầu tiên cho các doanh nghiệp là giảm vốn. Vậy công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, 2 thành viên và công ty cổ phần giảm vốn qua các phương thức nào?

Công ty TNHH 1 Thành viên

Công ty TNHH 2 Thành viên

Công ty cổ phần

Căn cứ theo quy định tại điều 87 luật doanh nghiệp năm 2014, công ty TNHH 1 thành viên giảm vốn một trong 2 trường hợp sau:

– Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu

– Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn tức sau 90 ngày theo kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 điều 68 luật doanh nghiệp năm 2014, công ty TNHH 2 thành viên giảm vốn khi:

– Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên

– Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên khi thành viên đó tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về 1 số vấn đề sau: Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên; Tổ chức lại công ty; Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

 – Vốn điều lệ không được các thành viên  thanh toán đầy đủ và đúng hạn tức sau 90 ngày theo kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 điều 111 luật doanh nghiệp năm 2014, công ty cổ phần  giảm vốn khi:

– Hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty

– Công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo yêu cầu của cổ đông và theo quyết định của công ty

– Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn  tức sau 90 ngày theo kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp .

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM