Người chưa thành niên có được tham gia góp vốn, mua cổ phần hoặc nhận chuyển nhượng vào công ty TNHH không?

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN CÓ ĐƯỢC THAM GIA GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VÀO CÔNG TY TNHH KHÔNG ?

Luật Doanh nghiệp 2014 đã tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh, ghi nhận quyền tự do kinh doanh. Theo đó cá nhân, tổ chức có quyền tự thành lập và quản lí doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật. Tuy nhiên trên thực tế xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, mà Luật Doanh nghiệp cũng có những quy định hạn chế quyền thành lập, quản lý, cũng như góp vốn của một số đối tượng.

–           Theo khoản 1, khoản 2 Điều 16 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

“ 1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;”

Mặt khác, người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Người chưa thành niên khi thực hiện tham gia góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đương nhiên sẽ trở thành thành viên công ty hợp danh hoặc thành viên hội đồng thành viên (người quản lý doanh nghiệp) và thuộc trường hợp không được thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

–           Nhưng áp dụng theo quy định tại Điều 20 Luật dân sự 2015 quy định về năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi:

“ 3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.”

=> Như vậy, người chưa thành niên chỉ được tham gia góp vốn, mua cổ phần hoặc nhận chuyển nhượng vào công ty cổ phần khi được người đại theo pháp luật của mình đồng ý. Những người sở hữu vốn góp đương nhiên sẽ là thành viên công ty. Nếu những người sở hữu là người chưa thành niên, thì người đại diện cho họ sẽ xác lập, thực hiện giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, người sở hữu vốn là người chưa thành niên vẫn có thể nhận chuyển nhượng từ tặng cho, song phải thông qua người Đại diện.

*Căn cứ pháp lý:

– Luật doanh nghiệp 2014;

– Luật dân sự 2015;

Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722 (Ms. Hảo).

About the Author: VTV LAW FIRM