Tag Archives: chấm dứt

Báo cáo hoạt động kinh doanh với cơ quan đăng ký

Báo cáo hoạt động kinh doanh với cơ quan đăng ký. Luật doanh nghiệp 2014 quy định điều kiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) là cần xác định doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở trong 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh […]

Read More

Giải thể công ty cổ phần dễ hay khó?

Giải thể công ty cổ phần dễ hay khó? Câu hỏi này thường xuất hiện đối với nhiều doanh nghiệp khi không còn nhu cầu hoạt động kinh doanh, sản xuất. Có thể thấy rằng đây là hoạt động không hề đơn giản. Khi kinh doanh không hiệu quả, đại hội đồng cổ đông công […]

Read More