Tag Archives: cổ đông

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần.

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN Hồ sơ thành lập công ty cổ phần. Công ty cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là […]

Read More

Thủ tục thành lập công ty Cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần. Công ty cổ phần là doanh nghiệp được thành lập dựa trên cơ sở: vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người nắm giữ cổ phần được gọi là cổ đông, số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và […]

Read More

Quyền của cổ đông đối với cổ phần trong công ty cổ phần

Quyền của cổ đông đối với cổ phần trong công ty cổ phần là quyền tham gia họp đại hội đồng cổ đông và biểu quyết các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp. Bên cạnh quyền biểu quyết trong các Đại hội đồng cổ đông, quyền đối với các loại cổ phần là vấn đề […]

Read More

Thủ tục chia công ty

Chia công ty là hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng […]

Read More

Quyền của cổ đông đối với mỗi loại cổ phần

Quyền của cổ đông đối với mỗi loại cổ phần. Mỗi cổ đông của công ty cổ phần đều được hưởng những quyền nhất định đối với phạm vi số vốn của mình. Bài dưới đây phân tích các quyền đó và loại trừ những trường hợp cổ đông chưa thanh toán hoặc thanh toán […]

Read More

Danh sách thành viên, cổ đông

Danh sách thành viên, cổ đông. Trong bất cứ hồ sơ đăng ký loại hình doanh nghiệp nào, danh sách thành viên, cổ đông là tài liệu cần phải có. Trước khi lập bản danh sách để trình lên cơ quan đăng ký, chủ sở hữu phải chú ý những gì? Luật doanh nghiệp 2014 […]

Read More

Đăng ký tăng vốn điều lệ

Đăng ký tăng vốn điều lệ là nhu cầu thiết yếu của rất nhiều công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh. Vốn điều lệ là số vốn mà các thành viên/cổ đông đóng góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi nhận trong điều lệ. Công ty […]

Read More

Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần, Thành lập một công ty cổ phần là một quy trình không đơn giản. Trước khi thành lập, chủ đầu tư cần hiểu bản chất cũng như cách thức tổ chức, hoạt động của công ty cổ phần. Trong công ty cổ phần, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần […]

Read More

Chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần, giống như trong công ty TNHH khi thành viên có thể chuyển nhượng vốn góp, cổ đông cũng có quyền chuyển nhượng cổ phần. Các điều kiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Trong đa số trường hợp, cổ […]

Read More

Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành CTCP

Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành CTCP là một trong những hình thức cơ cấu lại công ty, đảm bảo cho hoạt động của công ty diễn ra ổn định và phát triển, đáp ứng được mục tiêu của nhà đầu tư. Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên trở lên […]

Read More