Tag Archives: cổ đông

Ưu, nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp

ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA TỪNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP  Tổ chức hoặc cá nhân khi muốn thành lập một doanh nghiệp đang băn khoăn chưa biết lựa chọn loại hình nào. Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng tới […]

Read More

Tăng, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN  Để phục vụ cho nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc giảm thiểu rủi ro về tài chính, công ty có thể tiến hành thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty bằng hình thức tăng hoặc giảm vốn điều lệ.  Vốn […]

Read More

Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH   Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh.  Doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi kinh doanh cũng như địa bàn kinh doanh, doanh nghiệp sẽ cần thêm những cơ sở khác ngoài […]

Read More

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần.

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN Hồ sơ thành lập công ty cổ phần. Công ty cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là […]

Read More

Thủ tục thành lập công ty Cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần. Công ty cổ phần là doanh nghiệp được thành lập dựa trên cơ sở: vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người nắm giữ cổ phần được gọi là cổ đông, số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và […]

Read More

Tư vấn chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp

Chuyển nhượng vốn của tổ chức trong công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên trở lên (Điều 53 Luật doanh nghiệp năm 2014) 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở […]

Read More

Quyền của cổ đông đối với cổ phần trong công ty cổ phần

Quyền của cổ đông đối với cổ phần trong công ty cổ phần là quyền tham gia họp đại hội đồng cổ đông và biểu quyết các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp. Bên cạnh quyền biểu quyết trong các Đại hội đồng cổ đông, quyền đối với các loại cổ phần là vấn đề […]

Read More

Thủ tục chia công ty

Chia công ty là hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng […]

Read More

Quyền của cổ đông đối với mỗi loại cổ phần

Quyền của cổ đông đối với mỗi loại cổ phần. Mỗi cổ đông của công ty cổ phần đều được hưởng những quyền nhất định đối với phạm vi số vốn của mình. Bài dưới đây phân tích các quyền đó và loại trừ những trường hợp cổ đông chưa thanh toán hoặc thanh toán […]

Read More

Danh sách thành viên, cổ đông

Danh sách thành viên, cổ đông. Trong bất cứ hồ sơ đăng ký loại hình doanh nghiệp nào, danh sách thành viên, cổ đông là tài liệu cần phải có. Trước khi lập bản danh sách để trình lên cơ quan đăng ký, chủ sở hữu phải chú ý những gì? Luật doanh nghiệp 2014 […]

Read More