Tag Archives: công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Quy định về thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên được ghi tại Luật doanh nghiệp 2014. Để trở thành thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, góp vốn là một điều kiện bắt buộc. Luật điều […]

Read More

Chuyển đổi CTCP thành công ty TNHH 2 TV trở lên

Chuyển đổi CTCP thành công ty TNHH 2 TV trở lên, đây là một trong những hình thức cấu trúc lại công ty cổ phần. Điều đó đáp ứng nhu cầu phát triển cũng như phạm vi hoạt động của Công ty cổ phần.  Để chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH 2 thành […]

Read More

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 TV

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 TV trở lên là việc các thành viên chuyển nhượng lại phần vốn góp mình đang nắm giữ cho các thành viên còn lại hoặc người khác chưa phải là thành viên công ty. Việc chuyển nhượng phần vốn góp này phải được thực hiện theo […]

Read More

Thay đổi thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thay đổi thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên. TRong quá trình hoạt động, quản lý và tổ chức trong công ty TNHH có thể dẫn đến sự thay đổi trong nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố thành viên. Thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên […]

Read More

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên là một trong những hình thức cơ cấu lại công ty. Việc chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên phải được đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. […]

Read More