0978 038 722

Tag Archives: Đại hội đồng cổ đông

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Như chúng ta đã biết, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp đang được ưu tiên lựa chọn hàng đầu khi thành lập. Đây cũng là loại hình doanh nghiệp “khó” và “phức tạp” nhất, trong quá trình kinh doanh, do nhu cầu của các cổ đông, công ty cổ phần có thể […]

Read More

Thủ tục chia công ty

Chia công ty là hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng […]

Read More

Ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông

Ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần. Trong công ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có quyền lực cao nhất. Trong ĐHĐCĐ, các cổ đông có thể ủy quyền cho người khác thực hiện những quyền và nghĩa vụ của mình. Việc ủy […]

Read More

Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Trong công ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được coi là cơ quan đại diện quyền lực của những người góp vốn. Có thể thấy, ĐHĐCĐ có thẩm quyền đối với hầu hết các quyết định quan trọng của công ty. Theo Luật doanh […]

Read More