Tag Archives: địa điểm

Tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng và chuyển sang địa điểm mới. Trước khi tạm ngừng, các doanh nghiệp cần chú ý đến những thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Khi tạm ngừng đăng ký, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng. Về nghĩa vụ với cơ quan […]

Read More

Lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên

Lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên. Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể và hoạch toán phụ thuộc vào doanh nghiệp. Trong kinh doanh địa điểm kinh doanh luôn đóng vai trò quan trọng đặc biệt là đối với các doanh nghiệp […]

Read More