0978 038 722

Tag Archives: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Vốn trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Vốn trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo Luật doanh nghiệp 2014, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) bên cạnh không phải ghi thông tin về số cổ phần, giá trị vốn cổ phần đã góp, số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư ban đầu hay vốn pháp […]

Read More

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời giạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2005 và NĐ 43/2010/NĐ-CP, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Theo Luật doanh nghiệp 2014, thời hạn cấp […]

Read More

Tách bạch Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tách bạch Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp 2014 tách bạch Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT). Đây được coi là […]

Read More

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ghi nhận những thông tin về đăng ký thành lập cho một doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp luôn được coi là bước đầu tiên trong quá trình khởi đầu của bất cứ doanh nghiệp nào. Giấy chứng nhận là văn bản tạo nên cơ sở […]

Read More