Tag Archives: họp Đại hội đồng cổ đông

Tỉ lệ dự họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tỉ lệ dự họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trong công ty cổ phần, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường xuyên được tổ chức nhằm thông qua định hướng phát triển cũng như các quyết định quan trọng khác của công ty. Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có […]

Read More