0978 038 722

Tag Archives: Quyền

Đảm bảo quyền của dự án trọng điểm

Đảm bảo quyền của dự án trọng điểm là vấn đề được nhà nước quan tâm khi có sợ thay đổi của pháp luật hoặc các yếu tố khác tác động. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện dự án. Nghĩa vụ này luôn được […]

Read More

Quyền và nghĩa vụ của công ty mẹ với công ty con

Quyền và nghĩa vụ của công ty mẹ với công ty con, công ty mẹ và công ty con là hai pháp nhân độc lâp và đều có tài sản riêng nhưng công ty con bị chi phối về nguồn vốn sở hữu từ công ty mẹ . Bên cạnh mặt tài chính ràng buộc, […]

Read More

Quyền của cổ đông đối với cổ phần trong công ty cổ phần

Quyền của cổ đông đối với cổ phần trong công ty cổ phần là quyền tham gia họp đại hội đồng cổ đông và biểu quyết các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp. Bên cạnh quyền biểu quyết trong các Đại hội đồng cổ đông, quyền đối với các loại cổ phần là vấn đề […]

Read More

Quyền đối với vốn góp của thành viên trong công ty TNHH

Quyền đối với vốn góp của thành viên trong công ty TNHH. Quyền của thành viên luôn là vấn  được các thành viên công ty quan tâm đầu tiên khi tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH. Hiểu được quyền đối với vốn góp của mình, một thành viên công ty sẽ có […]

Read More

Quyền của thành viên sở hữu vốn trong công ty TNHH

Quyền của thành viên sở hữu vốn trong công ty TNHH. Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, các thành viên đều được hưởng những quyền lợi cơ bản đối với vốn góp của mình. Ngoài ra, có một số hoặc một nhóm thành viên được hưởng nhiều hơn những quyền trên. Những người […]

Read More

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội. Luật doanh nghiệp 2014 công nhận doanh nghiệp xã hội với tư cách là một thực thể pháp lý. Từ ngày 01/07/2015, có ba tiêu chí để xác định một doanh nghiệp xã hội. Mục tiêu của các doanh nghiệp này là thu về lợi nhuận […]

Read More

Quyền của Hội đồng thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quyền của Hội đồng thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên. Là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, Hội đồng thành viên có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo luật định. Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên trong công ty. Quyền […]

Read More

Quyền của chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên

Quyền của chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên. Đứng đầu cơ quan quyết định cao nhất công ty TNHH hai thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên có những quyền và nghĩa vụ hết sức đặc trưng. Sau khi được bầu, một thành viên công ty chính thức […]

Read More

Chia doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp là hình thức  chia các cổ đông, thành viên và tài sản của công ty để thành lập công ty mới. Có nhiều lí do khiến cho doanh nghiệp muốn chia công ty mình. Thông thường, thành viên/cổ đông luôn có một số luôn có số vốn góp hoặc cổ phần nhất định […]

Read More