0978 038 722

Tag Archives: tẩu tán tài sản

Các hoạt động bị cấm sau khi giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc của cơ quan có thẩm quyền. Việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động nhìn chung có ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến thị trường, đặc biệt các nhà làm luật đã dự đoán trước trường […]

Read More