Tag Archives: tổ chức

Tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng và chuyển sang địa điểm mới. Trước khi tạm ngừng, các doanh nghiệp cần chú ý đến những thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Khi tạm ngừng đăng ký, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng. Về nghĩa vụ với cơ quan […]

Read More

Tập đoàn kinh tế là gì?

Tập đoàn kinh tế là gì? Tại Việt Nam, hiện vẫn chưa có định nghĩa chính thống về tập đoàn kinh tế. Một số người gọi những tổ chức này là tập đoàn doanh nghiệp. Hiện nay, tập đoàn kinh tế không được pháp luật công nhận về tư cách pháp nhân. Qui mô và […]

Read More