Tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty (khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2014). Việc thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần được quy định như sau:

Thứ nhất, công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ của công ty bằng cách:

+ Chào bán cổ phần: Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

“1.Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.

2.Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

a)Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;

b)Chào bán ra công chúng;

c)Chào bán cổ phần riêng lẻ.

3.Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.

4.Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.”

+ Trả cổ tức:

Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính (khoản 3 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014). Nghĩa là cổ tức là khoản lợi nhuận cuối cùng của công ty cổ phần sau khi đã chi trả đầy đủ các chi phí, thuế, nợ của công ty, khoản lợi nhuận này sẽ được trả vào cuối năm cho các cổ đông của công ty theo tỉ lệ sở hữu cổ phần của họ.

Cổ tức có thể trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần chính là một cách thức tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần. Lúc này, tuy công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần  nhưng công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức (khoản 6 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014).

Thứ hai, công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ bằng các cách thức quy định tại khoản 5 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

+ Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

+ Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này;

+ Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này.

Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0943 523 788  (Ms. Hảo) 

Trong nhiều năm qua, VTV Law đã tư vấn, xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.

Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.

Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiệp.

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law trợ giúp doanh nghiệp sau khi thực hiện

Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.

Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.

Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.

Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.

Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty

Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0943 523 788  (Ms. Hảo) 

 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM