• Thứ Tư, 27/10/2021, 12:42

0943 523 788

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Xuất khẩu lao động là việc đưa người lao động sang làm việc tại nước ngoài, hoạt động này không chỉ giải quyết việc làm cho đông đảo người lao động, đặc biệt là người lao động đang khó khăn với việc làm trong nước.

DOANH NGHIỆP KHÔNG CẦN THÔNG BÁO CON DẤU KHI SỬ DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2021

Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thì: “Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Ở Việt Nam các loại hình doanh nghiệp khá đa dạng.

THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH KINH DOANH TRÀ CHANH

Trà chanh hiện đang là một mặt hàng kinh doanh rất được ưa chuộng không chỉ bởi vốn ít, quy mô nhỏ nhưng lại thu hút khách, đặc biệt trong thời tiết hè oi ả, nóng bức như hiện nay.

QUY TRÌNH HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất nhưng lại không trực tiếp quản lý hoạt động của công ty mà có một cơ quan khác thực hiện công việc này đó là Hội đồng quản trị công ty.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

Theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp hiện hành, công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông.

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM SAU KHI THANH LẬP DOANH NGHIỆP

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐKDN.

CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần có các loại cổ đông sau: cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại.

MỞ QUÁN CÀ PHÊ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Hiện nay, các quán cà phê được mở ra ngày càng nhiều.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.