Category Archives: Thay đổi công ty

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Tạm ngừng kinh doanh là việc mà không chủ sở hữu doanh nghiệp nào mong muốn. Tuy nhiên khi công việc kinh doanh không thuận lợi mà doanh nghiệp chưa muốn giải thể thì tạm ngừng hoạt động là con đường đáng cân nhắc nhất. Sau khi […]

Read More

Chuyển nhượng dự án đầu tư

CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ Nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, pháp luật Việt Nam quy định cho phép nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác trong trường hợp không có khả năng thực hiện được dự án […]

Read More

Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 2 TV trở lên

CHUYỂN NHƯỢNG VỐN TRONG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH được hiểu là thành viên hoặc chủ sở hữu chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp của mình cho thành viên hay cá nhân, tổ chức […]

Read More

Bổ sung mục tiêu của dự án đầu tư

BỔ SUNG MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Công ty có vốn đầu tư nước ngoài muốn mở rộng phạm vi lĩnh vực hoạt động thì cần thực hiện bổ sung thêm mục tiêu của dự án đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vì mục tiêu dự án ảnh hưởng […]

Read More

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ Việc thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư có ảnh hưởng rất lớn, khi chưa có sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không được tự ý thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, […]

Read More