• Thứ Tư, 27/10/2021, 02:29

0943 523 788

Thursday, 12/11/2020, 03:00

CHẬM GÓP VỐN ĐIỀU LỆ CÓ PHẢI ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP HAY KHÔNG?

Khi thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp phải tiến hành góp vốn theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Trong trường hợp chưa góp đủ hoặc chưa góp vốn điều lệ thì doanh nghiệp sẽ phải giải quyết như thế nào, có phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?

Khi thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp phải tiến hành góp vốn theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Trong trường hợp chưa góp đủ hoặc chưa góp vốn điều lệ thì doanh nghiệp sẽ phải giải quyết như thế nào, có phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? VTVLaw xin cung cấp tới Quý khách hàng quy định về vấn đề này như sau:

1. Quy định về thời hạn góp vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, khi thành lập doanh nghiệp loại hình công ty TNHH và công ty Cổ phần thì thời hạn góp vốn điều lệ là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Đối với công ty Hợp danh và Doanh nghiệp tư nhân thì luật không quy định cụ thể thời hạn góp vốn mà người thành lập doanh nghiệp phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết khi thành lập doanh nghiệp.

2. Quy định việc góp vốn không đúng thời hạn

2.1. Đối với công ty TNHH một thành viên

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp, chủ sở hữu công ty phải tiến hành thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng với phần vốn thực đã góp.

Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

2.2. Đối với công ty TNHH hai thành viên

Sau thời hạn nói trên mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:

- Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;

- Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

- Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp, công ty phải tiến hành thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng với phần vốn góp mà các thành viên đã góp.

Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

2.3. Đối với công ty Cổ phần

Sau thời hạn nói trên mà có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện như sau:

- Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

- Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

- Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua, công ty phải tiến hành thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập.

Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn quy định tại mục 1.

2.4. Đối với công ty Hợp danh

Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.

Thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty; trong trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Công ty có thể thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để điều chỉnh vốn điều lệ trong trường hợp khai trừ thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn nếu vi phạm quy định nêu trên.

2.5. Đối với Doanh nghiệp tư nhân

Chủ Doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp nên không có thời hạn góp vốn.

3. Vi phạm hành chính

Nếu qua thời hạn tại mục 2 mà không đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 3 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP với số tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng, đồng thời buộc phải thực hiện điều chỉnh lại vốn điều lệ (Trừ trường hợp của Công ty Hợp danh và Doanh nghiệp tư nhân).

 

Hãy liên hệ với VTVLaw để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Địa chỉ văn phòng tư vấn: Tầng 4, Số 91a, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội;

Đường dây nóng tư vấn: 094 35 23 788 

Email liên hệ: congtyluatvtv@gmail.com